Διοίκηση

H Πρόεδρος του Τμήματος: Καθ. Χαρά Χαραλάμπους

H Αναπληρώτρια Πρόεδρος: Αν. Καθ. Φωτεινή Κολυβά-Μαχαίρα

Προϊσταμένη Γραμματείας: Αναστασία Στεργίου, 2310.997950, info@math.auth.gr

Το Τμήμα απαρτίζεται από πέντε Τομείς:

Τομέας Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής
Διευθυντής: Καθ. Αθανάσιος Πάπιστας

Τομέας Γεωμετρίας
Διευθυντής: Αν. Καθ. Ευθύμιος Κάππος

Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης
Διευθυντής: Καθ. Νικόλαος Καραμπετάκης

Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Διευθυντής: Καθ. Αριστομένης Συσκάκης

Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Διευθύντρια: Αν. Καθ. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

Τα Όργανα του Τμήματος είναι:

α) η Συνέλευση του Τμήματος,

β) το Διοικητικό Συμβούλιο (σε πλήρη σύνθεση: Πρόεδρος Τμήματος, Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος, Διευθυντές των Τομέων, 1 εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π.)

γ) ο/η Πρόεδρος του Τμήματος.

Η Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται (σε πλήρη σύνθεση) από:
α. τους καθηγητές/ήτριες του Τμήματος (Δ.Ε.Π.)
β. έναν εκπρόσωπο του Ε.ΔΙ.Π.
γ. έναν εκπρόσωπο του Ε.Τ.Ε.Π.
δ. εκπροσώπους των προπτυχιακών φοιτητών/τριών και των των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και υποψηφίων διδακτόρων σε ποσοστό 15% του συνόλου των μελών Δ.Ε.Π.

Οι Τομείς διοικούνται από τη Γενική Συνέλευση του Τομέα, η οποία απαρτίζεται (σε πλήρη σύνθεση) από:
α. τους καθηγητές/ήτριες του Τομέα
β. έναν εκπρόσωπο του Ε.ΔΙ.Π.
γ. έναν εκπρόσωπο του Ε.Τ.Ε.Π.
δ. εκπροσώπους των προπτυχιακών φοιτητών/τριών και των των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και υποψηφίων διδακτόρων σε ποσοστό 15% του συνόλου των μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα.