ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Καλούνται όσοι  από τους αποφοίτους του Τμήματος αλλά και άλλων Πανεπιστημίων,   έχουν επιλεγεί με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για εισαγωγή στο ΠΜΣ στα Μαθηματικά , να στείλουν ηλεκτρονικά (με e-mail στο info@math.auth.gr) ή ταχυδρομικώς,  από την Παρασκευή 22  έως και Παρασκευή 29  Οκτωβρίου τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση εγγραφής στο ΠΜΣ (Επισυνάπτεται )
  2. Την αίτηση για εισαγωγή στο ΠΜΣ του Τμήματος που είχαν υποβάλλει ηλεκτρονικά
  3. Βιογραφικό σημείωμα
  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών ή /και μεταπτυχιακών σπουδών
  5. Αντίγραφο Πτυχίου ή διπλώματος
  6. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όπου απαιτείται)
  7. Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
  8. Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών για τους Έλληνες υποψηφίου (Lower, Proficency,κλπ) ή της Ελληνικής γνώσης για τους αλλοδαπούς υποψηφίους (πιστοποιητικό από το σχολείο Νεοελληνικής Γλώσσας)
  9. Έκθεση με περιγραφή στόχων για τη συμμετοχή στο Π.Μ.Σ.

(Δε θα χρειαστεί να προσκομίσει συστατικές επιστολές που ήδη έχουν αποστείλει τα προτεινόμενα από σας μέλη ΔΕΠ)

 

Για τις δηλώσεις μαθημάτων το σύστημα θα παραμείνει ανοικτό  από Δευτέρα 1 Νοεμβρίου μέχρι και τη Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΜΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ