Αναπλήρωση μαθήματος Λογισμού Ι, Τμήμα Β

Την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 5-6 μμ θα γίνει αναπλήρωση μιας ώρας Λογισμού Ι στη Δ31.

Ο διδάσκων,
Α. Φωτιάδης