Στατιστική & Μαθηματική Στατιστική: Εξέταση Φεβρουαρίου 2021

Αγαπητοί/-ες Φοιτητές/-τριες,

 

Σας ενημερώνω ότι, όσον αφορά την εξέταση των μαθημάτων «Στατιστική» και «Μαθηματική Στατιστική», έχει δημιουργηθεί μία ομάδα στο e-learning του κάθε μαθήματος μία ομάδα με τα ακόλουθα στοιχεία

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-0503

Όνομα ομάδας: Εξέταση Φεβρουαρίου 2021

Κλειδί εγγραφής: Stat_Final_Exam_Feb_2021

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-05344

Όνομα ομάδας: Εξέταση Φεβρουαρίου 2021

Κλειδί εγγραφής: MathStat_Final_Exam_Feb_2021

Όποιος/όποια θα συμμετέχει στην εξέταση ενός εκ των δύο μαθημάτων (αυτού που έχει δηλώσει) παρακαλείται να εγγραφεί στην ομάδα του αντίστοιχου μαθήματος μέχρι την Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021.

Σημειώστε ότι βάσει του πλήθους εξεταζόμενων θα καθοριστεί και ο ακριβής τρόπος εξέτασης. Η δήλωση συμμετοχής ή μη δεν είναι «απολύτως» δεσμευτική. Όμως, αν ο αριθμός συμμετεχόντων στις εξετάσεις διαφέρει σημαντικά (>10%) του αριθμού εγγεγραμμένων στην ομάδα, τότε διατηρώ το δικαίωμα συμπληρωματικής επανεξέτασης των συμμετεχόντων. Συνεπώς, για να μην ταλαιπωρείστε ούτε εσείς αλλά, πρωτίστως, μην ταλαιπωρείτε τους/τις συμφοιτητές/-τριές σας, εγγραφείτε στην ομάδα εξέτασης εάν πραγματικά πιστεύετε ότι θα συμμετέχετε στην εξέταση του μαθήματος.

 

Ο διδάσκων,

Γ. Αφένδρας