Σχετικά με την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2021–2022

Προς ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φοιτητικού Συλλόγου του Τμήματος, υπενθυμίζεται η δημοσίευση  της με αριθμ. 147084/Ζ1/16-11-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 5364/τ.Β΄/19-11-2021), με θέμα : «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των Α.Ε.Ι. – Ρύθμιση των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

ΦΕΚ