Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης μίας (1) υποτροφίας, κληροδοτήματος Κων/ωου Τσώπρου

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη τη σχετική πρόσκληση.

Από τη Γραμματεία

 

Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης μίας _1_ υποτροφίας, κληροδοτήματος Κωννου Τσώπρου