Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης πέντε (5) υποτροφιών, κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη τη σχετική πρόσκληση.

Από τη Γραμματεία

 

Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης πέντε _5_ υποτροφιών, κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα