Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης τριάντα (30) υποτροφιών από τα έσοδα του κληρ/τος Δημ. Τσιακμακοπούλου

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη τη σχετική πρόσκληση.

Από τη Γραμματεία

 

Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης τριάντα _30_ υποτροφιών από τα έσοδα του κληρτος Δημ_Τσιακμακοπούλου