Ανακοίνωση χορήγησης τριών (3) οικονομικών ενισχύσεων, κληρονομίας Γεωργίου Τρέκα ή Τρικατσούλα

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη τη σχετική προκήρυξη.

Από τη Γραμματεία.

 

Ανακοίνωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης Γ_ ΤΡΕΚΑ 2019 6ΓΔΔ46Ψ8ΧΒ-ΘΚΑ