Προκήρυξη υποτροφιών για προπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες του Α.Π.Θ. ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) για το έτος 2020

Εκ μέρους του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητή Δημητρίου Κωβαίου, σας γνωρίζουμε ότι η Σύγκλητος του ΑΠΘ ενέκρινε τη χορήγηση εβδομήντα (70) υποτροφιών για το έτος 2020 σε προπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες των Τμημάτων του ΑΠΘ που προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Στην Προκήρυξη (συνημμένη) αναλύονται οι προϋποθέσεις/τα κριτήρια επιλογής, η διαδικασία επιλογής και απόδοσης υποτροφίας, οι υποχρεώσεις των υποτρόφων, το δικαίωμα συμμετοχής στην υποτροφία, η αξιολόγηση των προτάσεων και οι λοιποί όροι, ενώ οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων βαθμολόγησης περιλαμβάνονται στο Παράρτημα της προκήρυξης. Επισυνάπτεται και η Αίτηση που θα πρέπει να συμπληρώσουν οι υποψήφιοι/υποψήφιες.

Το έργο «Κοινωνική Μέριμνα Φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» της πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5021745,  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας κ. Δημήτριο Κωβαίο, καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ.

 

Από τη Γραμματεία

Πρόσκληση-Προκήρυξη

Αίτηση