ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ “ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ”

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη τη σχετική προκήρυξη.

 

ΩΞ6Θ4653ΠΣ-9ΟΔ_ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ