Υποτροφίες – International Summer School του Beihang University, Κίνας.

Στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας με το Beihang University της Κίνας, περιήλθε στο Τμήμα μας η παρακάτω ηλεκτρονική αλληλογραφία με το συνημμένο της, που αφορά την διοργάνωση του International Summer School (3-28.7.2017) και απευθύνεται σε προπτυχιακές/κούς φοιτήριες/ φοιτητές .

Υφίσταται δυνατότητα χορήγησης και υποτροφίας από το εν λόγω Πανεπιστήμιο, η οποία θα καλύπτει απαλλαγή από τέλη εγγραφής και διδάκτρων, διαμονή, διατροφή, συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες, έξοδα ασφάλισης προσωπικού ατυχήματος.

Οι λεπτομερείς πληροφορίες περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο αρχείο καθώς και στον δικτυακό τόπο: www.summer.buaa.edu.cn .

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων On line είναι η 7η Απριλίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενες/ενδιαφερόμενοι προκειμένου να ολοκληρώσουν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησής τους προς το Beihang University, θα πρέπει να επισυνάψουν και μία βεβαίωση στην Αγγλική που να βεβαιώνει ότι έχουν την φοιτητική ιδιότητα στο ΑΠΘ έως τέλη Ιουλίου 2017.

Για αυτήν την βεβαίωση παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοινα απευθυνθούν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (e-mail: internat-rel@auth.gr )