Ανακοίνωση εγγραφών στο ΠΜΣ του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών

Καλούνται, όσοι από από τους επιτυχόντες για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Μαθηματικά είναι ήδη κάτοχοι του πτυχίου τους, να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους, για το διάστημα από 8 έως και 19 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 1-2 μ.μ προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που ήταν προαπαιτούμενα κατά την υποβολή της αίτησή τους για την εισαγωγή στο μεταπτυχιακό και είναι τα παρακάτω: -Αίτηση (διατίθεται από τη Γραμματεία και στην Ιστοσελίδα του Τμήματος) -Βιογραφικό σημείωμα. – Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών ή /και μεταπτυχιακών σπουδών – Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος -Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όπου απαιτείται), -Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. -Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών για τους Έλληνες υποψηφίους (Lower, Proficency, κλπ) ή της Ελληνικής γνώσης για τους αλλοδαπούς υποψηφίους (πιστοποιητικό από το σχολείο Νεοελληνικής Γλώσσας). -Έκθεση με περιγραφή στόχων για τη συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. (Δε θα χρειαστεί να προσκομίσει συστατικές επιστολές που ήδη έχουν αποστείλει τα προτεινόμενα από εσάς μέλη ΔΕΠ).- Δύο φωτογραφίες
Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ