Παρουσίαση Δ.Ε. του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Παύλου Κόλια

Την Πέμπτη 11/7 στις 12.00, στην αιθουσα Μ2 ο φοιτητής του ΠΜΣ Στατιστική και Μοντελοποίηση Παύλος Κόλιας θα παρουσιάσει τη διπλωματική του εργασια:
Τίτλος “ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ DNA ΑΛΥΣΙ∆ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΜΙΜΑΡΚΟΒΙΑΝΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ”
Τριμελής επιτροπή: Γ. Αφένδρας, Α. Παπαδοπούλου (επιβλέπουσα), Γ. Τσακλίδης