Παρουσίαση Δ.Ε. του μεταπτυχιακού φοιτητή της ειδίκευσης “Στατιστικής και Μοντελοποίηση” κ. Α. Γρηγοριάδη

Την Τρίτη 2/6/2020 ο φοιτητής του ΠΜΣ “Στατιστική και Μοντελοποίηση” Αλέξανδρος Γρηγοριάδης

θα παρουσιάσει τη διπλωματική του εργασία με τίτλο “Στατιστική κατά Bayes”.

Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη .

Η επιβλέπουσα

Φ. ΚΟΛΥΒΑ-ΜΑΧΑΙΡΑ