ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απονέμει, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2643, 6-7-2018, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Ειδικεύσεις (ΜΔΕ):

 

α. Θεωρητικά Μαθηματικά

β. Στατιστική και Μοντελοποίηση

γ. Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου

 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα γίνουν δεκτοί έως 45 μεταπτυχιακοί φοιτητές, έως 15 ανά ειδίκευση.

 

Η παρούσα πρόσκληση είναι για την πρώτη φάση της επιλογής υποψηφίων (Άρθρο 5 του Εσωτερικού Κανονισμού), όπου δικαιούνται να κάνουν αίτηση φοιτητές οι οποίοι έχουν λάβει πτυχίο ή είναι τελειόφοιτοι.

 

Υποψήφιοι μπορούν να είναι πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών, Στατιστικής, Πληροφορικής ή άλλων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων συναφών Πανεπιστημιακών Τμημάτων ή Τμημάτων ΤΕΙ της ημεδαπής, ή αντιστοίχων αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής και τελειόφοιτοι των ιδίων Σχολών, οι οποίοι έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του Τμήματος που σπουδάζουν, εκτός από το πολύ ένα, και οι οποίοι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους το αργότερο έως και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από 12-7-2021 έως και 18-7-2021. Για τη συμμετοχή των φοιτητών, που βρίσκονται στο προπτυχιακό επίπεδο σπουδών, πρέπει μαζί με την αναλυτική βαθμολογία να προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών με αναγραφή του πλήθους των υποχρεωτικών μαθημάτων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

 

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση την βαθμολογία η οποία προκύπτει από (Παρ.5 του Άρθ.5.)

 

α) Τον γενικό βαθμό πτυχίου (ή τη μέση βαθμολογία για τελειόφοιτους) με συντελεστή βαρύτητας 30%.

 

β) Τη μέση βαθμολογία σε τουλάχιστον πέντε (5) μαθήματα, που σχετίζονται με την ειδίκευση του Π.Μ.Σ. για την οποία υποβάλλεται υποψηφιότητα, με συντελεστή βαρύτητας 40%.

 

γ) Τις συστατικές επιστολές, την έκθεση με περιγραφή στόχων, τη χρονική διάρκεια απόκτησης του πτυχίου, το πλήθος των μαθημάτων που είναι σχετικά με την ειδίκευση του Π.Μ.Σ., και την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα, με συντελεστή βαρύτητας 30%.

 

Το πολύ οι δώδεκα (12) πρώτοι αυτής της κατάταξης, εφόσον έχουν βαθμό (στην κατάταξη αυτή) μεγαλύτερο ή ίσο με το 7.5, επιλέγονται άμεσα (Άρθρο 5, παρ.6). Τα αποτελέσματα της επιλογής αυτής θα ανακοινωθούν έως τέλους Ιουλίου.

 

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι παραπέμπονται σε εξετάσεις οι οποίες θα γίνουν τον Σεπτέμβριο 2021. Η εξεταστέα ύλη ανά ειδίκευση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στον σύνδεσμο εδώ. Με βάση τις επιδόσεις στις εξετάσεις αυτές, συμπληρώνεται ο αριθμός των υποψηφίων που επιλέγονται, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο κανονισμός, ώστε ο συνολικός αριθμός τους να είναι το πολύ 15 ανά ειδίκευση.

 

 

Τα Δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν από τους υποψηφίους είναι:

α) Αίτηση (έντυπη, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος),

β) Βιογραφικό σημείωμα,

γ) Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και/ή μεταπτυχιακών σπουδών,

δ) Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (όταν υπάρχει),

ε) Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όπου απαιτείται),

στ) Επικυρωμένα αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών,

ζ) Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών για τους Έλληνες υποψηφίους (Lower, Proficiency κ.λπ) ή της Ελληνικής γνώσης για τους αλλοδαπούς υποψηφίους (πιστοποιητικό από το σχολείο Νεοελληνικής Γλώσσας). Σε μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα, το επίπεδο γλωσσομάθειας πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να επιτρέπει την άνετη ανάγνωση και κατανόηση της βιβλιογραφίας.

η) Έκθεση με περιγραφή στόχων για τη συμμετοχή στο Π.Μ.Σ.,

θ) Δύο συστατικές επιστολές. Οι επιστολές κατατίθενται σφραγισμένες μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά και έγκαιρα από τους συγγραφείς τους στη διεύθυνση του Τμήματος σύμφωνα με τις οδηγίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

Οι υποψήφιοι  συμπληρώνουν την (ηλεκτρονική φόρμα) αίτηση στη διεύθυνση http://grad.math.auth.gr/

Η έντυπη αίτηση και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατατίθενται επίσης ηλεκτρονικά στα πλαίσια της παραπάνω αίτησης ( http://grad.math.auth.gr/ ) Σε περίπτωση επιλογής, τα πρωτότυπα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία. Το σύστημα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό έως τις 23:59 (μεσάνυχτα) στις 18-7-2019. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών και ώρες 12.00 – 13.00, τηλ. 2310 997930, fax 2310 997952. Πληροφορίες υπάρχουν επίσης και στην ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.math.auth.gr

Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων 2021-22

αίτηση τριών ειδικεύσεων