ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪKO ΕΤΟΣ 2017-18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18 Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Ειδικεύσεις (ΜΔΕ): α. Θεωρητικά Μαθηματικά β. Στατιστική και Μοντελοποίηση γ. Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα γίνουν δεκτοί έως 45 μεταπτυχιακοί φοιτητές, έως 15 ανά ειδίκευση. Η παρούσα πρόσκληση είναι για την πρώτη φάση της επιλογής υποψηφίων (Άρθρο 5 του Εσωτερικού Κανονισμού), όπου δικαιούνται να κάνουν αίτηση φοιτητές οι οποίοι έχουν λάβει πτυχίο μέσα στην τελευταία πενταετία ή είναι τελειόφοιτοι. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση την βαθμολογία η οποία προκύπτει (Παρ.5 του Άρθ.5.) από α) Τον γενικό βαθμό πτυχίου (ή τη μέση βαθμολογία για τελειόφοιτους) με συντελεστή βαρύτητας 20% β) Τη μέση βαθμολογία σε τουλάχιστον πέντε (5) μαθήματα, που σχετίζονται με την ειδίκευση του Π.Μ.Σ. για την οποία υποβάλλεται υποψηφιότητα, με συντελεστή βαρύτητας 60% γ) Τις συστατικές επιστολές, την έκθεση με περιγραφή στόχων, τη χρονική διάρκεια απόκτησης του πτυχίου, το πλήθος των μαθημάτων που είναι σχετικά με την ειδίκευση του Π.Μ.Σ., και την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα, με συντελεστή βαρύτητας 20%. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από 6-6-2017 έως 3-7-2017. Οι επιτυχόντες της πρώτης αυτής φάσης γίνονται άμεσα δεκτοί (Άρθρο 5, παρ.6). Τα αποτελέσματα της επιλογής αυτής θα ανακοινωθούν έως τις 14-7-2017. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι παραπέμπονται σε εξετάσεις οι οποίες θα γίνουν στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η εξεταστέα ύλη ανά ειδίκευση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στον σύνδεσμο http://www.math.auth.gr. Με βάση τις επιδόσεις στις εξετάσεις αυτές, και εφόσον ο μέσος όρος βαθμολογίας είναι πάνω από πέντε, συμπληρώνεται ο αριθμός των υποψηφίων που επιλέγονται, έτσι ώστε ο συνολικός αριθμός τους να είναι το πολύ 15 ανά ειδίκευση. Υποψήφιοι μπορούν να είναι πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών, Στατιστικής, Πληροφορικής ή άλλων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων συναφών Πανεπιστημιακών Τμημάτων ή Τμημάτων ΤΕΙ της ημεδαπής, ή αντιστοίχων αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής και τελειόφοιτοι των ιδίων Σχολών, οι οποίοι έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του Τμήματος που σπουδάζουν, εκτός από το πολύ ένα, και οι οποίοι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους το αργότερο έως και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Τα Δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν από τους υποψηφίους είναι: Αίτηση (διατίθεται στη Γραμματεία και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος), Βιογραφικό σημείωμα, Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και/ή μεταπτυχιακών σπουδών, Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (όταν υπάρχει), Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όπου απαιτείται), Επικυρωμένα αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών για τους Έλληνες υποψηφίους (Lower, Proficiency κ.λπ) ή της γνώσης της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς υποψηφίους (πιστοποιητικό από το σχολείο Νεοελληνικής Γλώσσας), Έκθεση με περιγραφή στόχων για τη συμμετοχή στο Π.Μ.Σ., Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π.. Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να συμπληρώσουν την (ηλεκτρονική φόρμα) αίτηση στη διεύθυνση http://grad.math.auth.gr/ Η έντυπη αίτηση και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατατίθενται επίσης ηλεκτρονικά στα πλαίσια της παραπάνω αίτησης ( http://grad.math.auth.gr/ ) Σε περίπτωση επιλογής, τα πρωτότυπα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία. Το σύστημα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό έως τις 12.00μμ τα μεσάνυχτα στις 3/7/2017. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών και ώρες 12.00 – 13.00, τηλ. 2310 997930, fax 2310 997952. Πληροφορίες υπάρχουν επίσης και στην ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.math.auth.gr

 

Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων 2017-18
ΑΙΤΗΣΗ για ΠΜΣ 3 ειδικ