Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για συμμετοχή στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, στο ΠΜΣ στα Μαθηματικά, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ,
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α.Π.Θ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Υποβολή υποψηφιοτήτων για εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, περίοδος Σεπτεμβρίου

Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και οι Επιτροπές Επιλογής, στις Ειδικεύσεις: α. Θεωρητικά Μαθηματικά,
β. Στατιστική και Μοντελοποίηση,
γ. Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου,
μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επιλογής της α’ φάσης, καλούν τους υποψηφίους που δεν επιλέχθηκαν στην α’ φάση, καθώς και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο για συμμετοχή στις εξετάσεις επιλογής της β’ φάσης, να καταθέσουν την αίτησή τους από τις 26-8-2019 έως και 30-8-2019. Οι εξετάσεις, θα διενεργηθούν την Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2019, 8:30-11:30, στην Αίθουσα Μ2, στον 3ο όροφο του Τμήματος Μαθηματικών της ΣΘΕ.

Η εξεταστέα ύλη ανά ειδίκευση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος στον σύνδεσμο
http://www.math.auth.gr/studies/postgraduate/master-in-maths/entrance-exams/
Υποψήφιοι μπορούν να είναι πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών, Στατιστικής, Πληροφορικής ή άλλων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων συναφών Πανεπιστημιακών Τμημάτων ή Τμημάτων ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοίχων αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής και τελειόφοιτοι των ιδίων Σχολών, οι οποίοι έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του Τμήματος που σπουδάζουν, εκτός από το πολύ ένα, και οι οποίοι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους το αργότερο έως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (από την ιστοσελίδα του τμήματος),
2. Βιογραφικό σημείωμα,
3. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και/ή μεταπτυχιακών σπουδών,
4. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (όταν υπάρχει),
5. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όπου απαιτείται),
6. Επικυρωμένα αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών,
7. Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών για τους Έλληνες υποψηφίους (Lower, Proficiency κ.λπ) ή της Ελληνικής γνώσης για τους αλλοδαπούς υποψηφίους (πιστοποιητικό από το σχολείο Νεοελληνικής Γλώσσας),
(Όσοι έλαβαν μέρος στη α’ φάση της επιλογής δεν χρειάζεται να καταθέσουν πάλι όλα τα δικαιολογητικά, παρά μόνο την αίτηση).
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά κατατίθενται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://grad.math.auth.gr/el/application_mathpms
Για τους εισακτέους που δεν έχουν λάβει πτυχίο γίνεται ειδική προσωρινή εγγραφή και η οριστικοποίηση της εγγραφής τους γίνεται μετά την λήψη του πτυχίου τους. Σε περίπτωση μη εγγραφής εισακτέου εντός προθεσμίας που θα ανακοινωθεί, ο εισακτέος χάνει το δικαίωμα εγγραφής και καλείται να εγγραφεί ο 1ος, 2ος κ.ο.κ. επιλαχών.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ, (Τηλ: 2310 997930, 2310 997903, Fax: 2310 999703, ώρες: 10:00-14:00). Πληροφορίες υπάρχουν επίσης και στην ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.math.auth.

 

Ανακοίνωση ΠΜΣ – Σεπτέμβριος 2019-1