Ανακήρυξη υποψηφίων για ανάδειξη εκπροσώπων ΕΤΕΠ στη ΓΣ του Τομέα Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένο το έγγραφο σχετικά με την ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΤΕΠ στη ΓΣ του Τομέα Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης του Τμήματος.

Από τη Γραμματεία

 

ΑνακηρυξηΥποψηφιωνΕΤΕΠσεΓΣΤομεαΕπιστΥπολ