Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένο το έγγραφο σχετικά με την ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος.

Από τη Γραμματεία

 

ΑνακηρυξηΥποψηφιωνΕΔΙΠσεΣΤμηματος