Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένο το έγγραφο σχετικά με την ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος.

Από τη Γραμματεία

 

ΑνακηρυξηΥποψηφιωνΕΤΕΠσεΣΤμηματος