ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 249914_ΕΔΒΜ96_ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Σχετικά με την Πράξη «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020», σας ενημερώνουμε ότι:

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 249914/2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους διδάκτορες (βλ. συνημμένο) έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 27η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 15:00.

 

Από τη Γραμματεία

98619_Πρόσκληση_ΕΔΒΜ96_ΑΓΟΝΕΣ_249914_ΑΔΑ