Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Επίκουρου Καθηγητή των Τμήματος Μαθηματικών, ΑΠΘ, γνωστικό αντικείμενο «Διαφορική Γεωμετρία»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση θέσης επίκουρου καθηγητή
στο Τμήμα Μαθηματικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Το ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ του ΑΠΘ αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Διαφορική Γεωμετρία”.
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP5914).
Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 451/25-4-2018 τ. Γ’. και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 9 Ιουλίου 2018.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία δικαιολογικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ” (https: / / apella.minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος.
Τηλ. Γραμματείας 2310 997940, e-mail: info@math.auth.gr.
Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 451/25-4-2018, τ. Γ’
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2018 – 23:59