ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΟΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΔΒΜ-«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021»

Προθεσμία Υποβολής: 27/01/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» (κωδικός MIS: 5063502), η οποία εντάσσεται στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 2584/15-05-2019, κωδ. ΕΔΒΜ96) και η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και  κατ’ εφαρμογή της απόφασης στη Συν. 863/30-12-2020 της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΑΠΘ, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σύμφωνα με τον συνημμένο στην παρούσα πίνακα επιλέξιμων θέσεων/επιστημονικών πεδίων, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τις αποφάσεις των Τμημάτων (Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας αρ. Συν. 506/14-12-2020, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας αρ. Συν. 365/10-12-2020, Τμήμα Θεολογίας αρ. Συν. 7/21-12-2020, Τμήμα Ιατρικής αρ. Συν. 12/04-12-2020, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας αρ. Συν. 437/10-12-2020, Τμήμα Κινηματογράφου αρ. Συν. 83/09-12-2020, Τμήμα Κτηνιατρικής αρ. Συν. 656/15-12-2020, Τμήμα Μαθηματικών αρ. Συν. 544/09-12-2020, Τμήμα Φαρμακευτικής αρ. Συν. 574/14-12-2020 και τις υπ’ αριθμ. 27855/07-07-2020 (αρ. Συν. 3027/06.07.2020) και 31714/29-07-2020 (αρ. Συν. 3030/29.07.2020) αποφάσεις της Συγκλήτου του ΑΠΘ σχετικά με την κατανομή των θέσεων στα Τμήματα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΒΜ-ΑΓΟΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ