Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην αριθμ. 437/20-1-2016 συνεδρίαση (εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο του Τμήματος), λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. Φ.125.5/7/185052/Ζ2/17-11-2015 Υπουργική Απόφαση, τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980 και του άρθρου 80 παρ. 6 του ν. 4009/2011 όπως ισχύουν και την αριθμ. 2921/15-1-2016 έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, αποφάσισε την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού  (οκτώ (8) άτομα)  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

  1.  Γραμμική Άλγεβρα, υποχρεωτικό 1ου εξαμήνου, (επαναληπτική διδασκαλία).

 

  1. Αλγεβρικές Δομές ΙΙ, υποχρεωτικό 4ου εξαμήνου,

 

  1. Λογισμός Ι, υποχρεωτικό 1ου εξαμήνου, (επαναληπτική διδασκαλία).

 

  1. Λογισμός ΙΙ, υποχρεωτικό 2ου εξαμήνου,

 

  1. Διαφορικές Εξισώσεις, υποχρεωτικό 4ου εξαμήνου.

 

  1. Στατιστική, υποχρεωτικό 4ου εξαμήνου.

 

  1. Μαθηματικός Προγραμματισμός, υποχρεωτικό 2ου εξαμήνου.

 

  1. Αναλυτική Γεωμετρία Ι, υποχρεωτικό 2ου εξαμήνου.

Δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας έχουν καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες άλλων Α.Ε.Ι. και  εκπαιδευτικό προσωπικό (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι. με ισοδύναμα προσόντα και διδακτορικό δίπλωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1674/1986.
Όσοι επιλεγούν, θα πρέπει να προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, βεβαίωση του Προέδρου του Τμήματος στο οποίο υπηρετούν από την οποία να προκύπτει ότι έχει ενημερωθεί η Συνέλευση του Τμήματος και οτι δεν παρεμποδίζεται η εκπλήρωση των διδακτικών και ερευνητικών τους υποχρεώσεων .

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών  εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο  τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1) Αίτηση
2) Βιογραφικό σημείωμα
3) Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων
4) Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας
5) Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής
6) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται : α) η οργανική θέση στην οποία υπηρετούν και β) ότι δεν μεσολάβησε γεγονός που να αποτελεί νόμιμο κώλυμα στην πρόσληψή τους.
7) Απόκομμα εφημερίδας με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  στον ημερήσιο τύπο.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4,5 υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετούν ως καθηγητές σε ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να υποβάλουν εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Γραμματείας του Τμήματος Μαθηματικών  2310 99 7950.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΚΑΡΑΜΠΕΤΑΚΗΣ