72942_ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ_ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ_07.10

Εκ μέρους του ΕΛΚΕ θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022», στον ακόλουθο σύνδεσμο έχουν δημοσιευθεί οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης σε συνέχεια της πρόσκλησης υπ’ αριθμ. πρωτ. 182497/2021. Επισημαίνεται ότι ενστάσεις υποβάλλονται είτε με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση prosk@rc.auth.gr, είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ (Κτίριο ΚΕΔΕΑ, 3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, ΤΚ: 54636, 1ος όροφος, Γραφείο 101) έως και τις 14/10/2021. Οι προσωρινοί πίνακες καθίστανται οριστικοί μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας και εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις. Σε περίπτωση που υποβληθεί ένσταση, θα διαβιβαστεί στην Επιτροπή Ενστάσεων που έχει οριστεί, προκειμένου να αξιολογηθεί από την Επιτροπή Ενστάσεων που έχει οριστεί.

 

Σύνδεσμος ανάρτησης αποτελεσμάτων: https://www.rc.auth.gr/JobPosition/Details/Item/66105?ReturnToPage=1&PageSize=3