Έντονη αντίδραση για την κατανομή από τη Σύγκλητο μετά από πρόταση της Πρυτανείας των 45 νέων θέσεων στα Τμήματα του Α.Π.Θ.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Αγαπητοί φοιτητές,
Το Υπουργείο Παιδείας με το  Αρ. πρωτ. Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5-10-2016 αποφασίζει την κατανομή 45 θέσεων μελών ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στην συνεδρίαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. με αρ. 2941/10-4-2017 πάρθηκε η απόφαση για
1. την κατανομή μίας (1) θέσης σε καθένα από τα 41 Τμήματα του Ιδρύματος (σύνολο: 41 θέσεις) και
2. την κατανομή των υπόλοιπων τεσσάρων (4) θέσεων σε επόμενη συνεδρίασή της σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:
α. τα Τμήματα μπορούν να καταθέσουν τεκμηριωμένες προτάσεις στις οποίες να αιτιολογούν είτε το άνοιγμα μιας νέας επιστημονικής περιοχής (ως πρώτη προτεραιότητα), είτε την κάλυψη ιδιαίτερων αναγκών τους.
β. ο Πρύτανης θα αξιολογήσει τις προτάσεις και θα ετοιμάσει σχετική εισήγηση προς τη Σύγκλητο και
γ. η Σύγκλητος θα αποφασίσει.
Στη δεύτερη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αρ. 2946/31-8-2017, η Σύγκλητος αποφασίζει οι 4 εναπομένουσες  να δοθούν στα Τμήματα Πληροφορικής, Θεολογίας, Φιλολογίας και Κινηματογράφου σύμφωνα με την πρώτη προτεραιότητα που είχε θέσει (άνοιγμα μιας νέας επιστημονικής περιοχής).
Με αυτή την ανοικτή επιστολή θα ήθελα να καταθέσω προς όλους εσάς, στους οποίους θεωρώ ότι πρέπει να λογοδοτώ, την έντονη μου αντίδραση στις προτάσεις της Πρυτανείας οι οποίες ψηφίστηκαν από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. για τους δύο παρακάτω λόγους :
α) Η πρόταση ισοκατανομής των 41 θέσεων σε όλα τα Τμήματα τους Α.Π.Θ. έρχεται σε αντίθεση :

  • με το email (2/3/2017) που απεστάλη στους Προέδρους των Τμημάτων σύμφωνα με το οποίο ζητούνται στοιχεία των Τμημάτων για την ετήσια Συνάντηση Στρατηγικής του Α.Π.Θ. (η Πρυτανεία ήθελε να δει τις πραγματικές ανάγκες των Τμημάτων),
  • τις προθέσεις του Υπουργού Παιδείας όπως αναφέρθηκαν πρόσφατα σε ερωτήματα που τέθηκαν σχετικά με τις επιπλέον μετεγγραφές σε ορισμένα Τμήματα ΤΕΙ «… Άρα θα πάρουν περισσότερα λεφτά και έχω υποσχεθεί ότι, από τις καινούριες θέσεις ή από τις θέσεις που ήδη έχουν δοθεί και οι εκλογές τους θα είναι άγονες, ένα μεγαλύτερο ποσοστό θα πάει σ’ αυτά τα τμήματα τα οποία έχουν δεχτεί περισσότερο κόσμο…»,
  • τα κριτήρια βάσει των οποίων κατανέμει τελικά το υπουργείο τις θέσεις στα ΑΕΙ :

1.    Ο αριθμός κενών θέσεων που τα ίδια τα Ιδρύματα είχαν αποστείλει στο Υπουργείο.
2.    Η αναλογία διδασκόντων/ών-διδασκομένων.
3.    Η βελτίωση κατά 1-2% της αναλογίας διδασκόντων/ών-διδασκομένων.
Όπως ανέφερα και στη Σύγκλητο, όταν τέθηκε από την Πρυτανεία πρόταση για εξίσου κατανομή των θέσεων σε όλα τα Τμήματα, αυτό προϋποθέτει ότι όλα τα Τμήματα έχουν και τις ίδιες ανάγκες. Με τον τρόπο λοιπόν που έγινε η κατανομή θέσεων σε Τμήματα ωφελήθηκαν Τμήματα που και μεγάλο αριθμό μελών ΔΕΠ είχαν αλλά και μικρότερο αριθμό φοιτητών σε σχέση με το Τμήμα μας π.χ. Τμήμα του Α.Π.Θ. με 46 μέλη ΔΕΠ, 29 μέλη ΕΔΙΠ και 505 φοιτητές στα 4 χρόνια σπουδών πήρε τις ίδιες θέσεις με το Τμήμα Μαθηματικών που έχει μόλις 23 μέλη ΔΕΠ, 3 μέλη ΕΔΙΠ και 962 φοιτητές αντίστοιχα (σύμφωνα με τα στοιχεία της πρώτης κατανομής των πρώτων 67 θέσεων ΔΕΠ).
β) Η πρόταση που τέθηκε στην δεύτερη κατανομή για άνοιγμα νέων επιστημονικών περιοχών (ως πρώτη προτεραιότητα) και όχι των ιδιαιτέρων αναγκών των Τμημάτων, είναι αντίθετη στα κριτήρια βάσει των οποίων κατένειμε το Υπουργείο τις θέσεις μελών ΔΕΠ. Μάλιστα βάσει αυτής της απόφασης κάποια Τμήματα ευνοήθηκαν δεδομένου ότι με τον τρόπο κατανομής πήραν 2 θέσεις ΔΕΠ έχοντας λιγότερους φοιτητές και περισσότερους καθηγητές από κάποια άλλα. Μάλιστα κάποιες από τις νέες επιστημονικές περιοχές που θα δημιουργηθούν από τις προτεινόμενες θέσεις ήδη καλύπτονται με μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ που έχουν στο γνωστικό τους αντικείμενο την «νέα επιστημονική περιοχή». Αντίθετα στο Τμήμα Μαθηματικών (αλλά και σε όλο το ΑΠΘ γενικότερα) που είναι καθαρά καθηγητική σχολή και που το 65% των αποφοίτων ασχολείται με την εκπαίδευση, δεν υπάρχει μέλος ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο σε Διδακτική των Μαθηματικών (στην Β/θμια Εκπαίδευση), την στιγμή που το Υπουργείο Παιδείας απαιτεί από τους πτυχιούχους την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια.
Το Τμήμα Μαθηματικών έχει αποστείλει επανειλημμένα επιστολές (συνημμένες) αλλά και στατιστικά στοιχεία από την ίδια την ΜΟΔΙΠ προς την Πρυτανεία οι οποίες από ότι φάνηκε δεν έλαβαν την ανταπόκριση που θέλαμε.
Με την παρούσα επιστολή δεν θέλω να θέσω ποιο Τμήμα του ΑΠΘ έχει τις περισσότερες ανάγκες, μιας και όλα έχουν πραγματικές και σεβαστές ανάγκες λόγω του ότι είχαν πολύ καιρό να προκηρυχθούν θέσεις ΔΕΠ και οι συνταξιοδοτήσεις ξεπερνούν σε μεγάλο αριθμό τις νέες θέσεις. Απλά θέλω να τονίσω ότι οι θέσεις αυτές δόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας για συγκεκριμένο σκοπό που κατά την γνώμη μου δεν λήφθηκε υπόψη. Η Πρυτανεία στην πρώτη κατανομή των αρχικών 67 θέσεων που δόθηκαν είχε λάβει υπόψιν τις ανάγκες των τμημάτων βάσει στοιχείων (αριθμό μελών ΔΕΠ, αριθμό ενεργών φοιτητών, αριθμό συνταξιοδοτήσεων κλπ) και είχε καταλήξει σε έναν αλγόριθμο κατανομής βάσει πραγματικών αναγκών των τμημάτων. Στη δεύτερη κατανομή των 45 θέσεων ο αλγόριθμος τέθηκε σε αντιπαράθεση με το δίλημμα της ισοκατανομής και τελικά έχασε στην ψηφοφορία (εντελώς άδικο για τα λίγα τμήματα που έχουν πραγματικά προβλήματα και η πιθανή ψήφος τους να μην έχει αντίκτυπο).
Θα ήθελα να τονίσω ότι στην πρώτη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αρ. 2941/10-4-2017 η Πρυτανεία του Α.Π.Θ. είχε καλέσει όλους τους Προέδρους των Τμημάτων για να καταθέσουν τις απόψεις τους κάτι που δεν έγινε στη δεύτερη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αρ. 2946/31-8-2017. Οι Πρόεδροι που δεν είναι μέλη της Συγκλήτου (σε αυτούς ανήκω και εγώ προσωπικά) νόμιμα δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και συνεπώς οι αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς τη γνώμη τους, κάτι που ευτυχώς καταργήθηκε με τον νέο νόμο του Υπουργείου Παιδείας.
Θα ήθελα να τονίσω ότι η Πρυτανεία του Α.Π.Θ. στα τέσσερα χρόνια της Προεδρίας μου στο Τμήμα Μαθηματικών πάντα στάθηκε ενεργά στα προβλήματα του Τμήματος Μαθηματικών αλλά δεν μπορούσα να μην αντιδράσω στις τελευταίες ενέργειες που αφορούσαν την κατανομή θέσεων ΔΕΠ ασχέτως ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα της κατανομής, αρκεί αυτό να βασιζόταν στα κριτήρια που δόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι θέσεις ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια.
Με εκτίμηση,
Καθ. Νικόλαος Καραμπετάκης
Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών Α.Π.Θ.

 

Δεύτερη επιστολή προς την Πρυτανεία του ΑΠΘ για την κατανομή των 45 θέσεων
Στατιστικά της ΜΟΔΙΠ για τις αναλογίες φοιτητών/διδασκόντων
Πρώτη επιστολή προς την Πρυτανεία του ΑΠΘ για την κατανομή των 45 θέσεων