Αίτημα προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

Αίτημα επέκτασης της ρύθμισης του Ν. 4485/2017 που αφορά στην έναρξη ισχύος του υποχρεωτικού ΠΠΔΕ ώστε να καλύπτει και τους εισαχθέντες κατά τα έτη 2015-16 και 2016-17.

 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΠΔΕ