Αιτήσεις για λήψη πτυχίου εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2021 – Ημερομηνία λήψης πτυχίου: 19/11/2021

Αιτήσεις για λήψη πτυχίου εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2021 – Ημερομηνία λήψης πτυχίου: 19/11/2021

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών γνωστοποιείται ότι για την απονομή των πιστοποιητικών στους φοιτητές/τριες που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου του πανεπιστημιακού έτους 2020-2021 και την ανακήρυξή τους σε πτυχιούχους (στις 19 Νοεμβρίου 2021) απαιτούνται:

Α. Ηλεκτρονική υποβολή της “Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Απονομής πιστοποιητικών πτυχιούχων (ορκωμοσία)”  μέσω του περιβάλλοντος students.auth.gr  ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://it.auth.gr/el/node/5164

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από 19  μέχρι και 31 Οκτωβρίου 2021.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί έστω και αν δεν έχουν εκδοθεί οι βαθμοί όλων των μαθημάτων της εξεταστικής.

Στην ηλεκτρονική αίτηση, θα πρέπει να επισυναφθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, η οποία εκδίδεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr (με κωδικούς taxisnet), στην οποία θα αναγράφεται/δηλώνεται το παρακάτω κείμενο:

« 1) Ο Αριθμός Ειδικού Μητρώου μου (ΑΕΜ-πενταψήφιος) ως φοιτητής/τρια είναι _ _ _ _ _

2) Γνωρίζω ότι η ακαδημαϊκή μου ταυτότητα θα ακυρωθεί και δεν νομιμοποιούμαι να την χρησιμοποιώ.

3) Έχω συμπληρώσει τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων (8) που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.

4) Έχω συμπληρώσει τον απαραίτητο αριθμό ECTS ή και  διδακτικών μονάδων  που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου (σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθώ) και έχω περάσει επιτυχώς όλα τα απαιτούμενα μαθήματα (υποχρεωτικά, επιλογής κ.λπ.)  ή αναμένω κάποιες βαθμολογίες (σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος απορρίπτεται η αίτησή μου).

5) Ενημερώθηκα για τη βαθμολογία μου και συμφωνώ με τους αναγραφόμενους  βαθμούς, όπως εμφανίζονται στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής γραμματείας (students.auth.gr).

6) Δηλώνω ότι τα παρακάτω επιπλέον μαθήματα επιλογής (που έχω περάσει επιτυχώς) δεν επιθυμώ να υπολογισθούν στο βαθμό του πτυχίου μου (Αν δεν έχουν ανακοινωθεί οι βαθμολογίες που περιμένω θα έρθω σε συνεννόηση με τη Γραμματεία (τηλεφωνικώς ή με email στο info@math.auth.gr):

α. ….., β. ….., γ. ….., δ. ….., ……και άλλα…..

7) Αυτά είναι τα μαθήματα από τα οποία περιμένω βαθμολογίες (συμπληρώνεται υποχρεωτικά):

α.  ….., β.  .…., γ.  ….., δ.  …..,ε.  ….. και άλλα …

8)* Έχω εισαχθεί στο Τμήμα Μαθηματικών από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και μετά και έχω συμπληρώσει τις υποχρεώσεις μου για την έκδοση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.   »

Η παράγραφος (8) δηλώνεται μόνο από τους εισακτέους του ακαδ. έτους 2015-2016 και μετά. Δεν χορηγείται Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας σε εισακτέους προηγούμενων ετών, αφού εμπεριέχεται στο πτυχίο τους.)

Β. Στο περιβάλλον της αίτησης οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να επισυνάψουν, σε αρχείο pdf, Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος ότι δεν οφείλουν συγγράμματα  (μετά από υποβολή αίτησής τους στο https://www.lib.auth.gr/el/no_obligations  )

 

Μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων και τον έλεγχο της Γραμματείας, οι υποψήφιοι θα ανακηρυχθούν «Πτυχιούχοι».

Από την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021 οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Μαθηματικών  θα λάβουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα πιστοποιητικά που θα φέρουν ψηφιακή υπογραφή:

  1. Αντίγραφο πτυχίου
  2. Αναλυτική Βαθμολογία
  3. Πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Η/Υ
  4. Βεβαίωση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (για αποφοίτους με έτος εισαγωγής 2015-2016 και μετά και οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις)
  5. Παράρτημα Διπλώματος ελληνικό
  6. Παράρτημα Διπλώματος αγγλικό (Diploma Supplement)

Εάν οι απόφοιτοι επιθυμούν την έκδοση επιπλέον πιστοποιητικών  απαιτείται κατάθεση σε Τράπεζα Πειραιώς ποσού 6 €/ανά πιστοποιητικό. Για την έκδοση μεμβράνης πτυχίου («πάπυρος») απαιτείται κατάθεση 32 €.

Η κατάθεση γίνεται σε Τράπεζα Πειραιώς  στον αριθμό λογαριασμού:

5272-041780-361
ΙΒΑΝ GR 8701722720005272041780361
ΒΙC PIRBGRAAXXX

Δικαιούχος λογαριασμού: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η απόδειξη κατάθεσης αποστέλλεται στο email της Γραμματείας info@math.auth.gr (θέμα του μηνύματος «Επιπλέον πιστοποιητικά-Πάπυρος»).

Επισημαίνεται ότι τα επιπλέον πιστοποιητικά θα εκδοθούν μετά τις 20/11/2021. Ο πάπυρος δεν εκδίδεται άμεσα.

Συνιστούμε την συχνή παρακολούθηση των ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του Τμήματος για τυχόν αλλαγές της διαδικασίας, που είναι πιθανό να προκύψουν μετά την έκδοση νέων διαφορετικών οδηγιών και διατάξεων.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών

τηλ. επικοινωνίας: 2310997920, email: info@math.auth.gr