Αιτήσεις Θεραπείας – Ενστάσεις Μετεγγραφών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής από ένσταση στο Τμήμα Μαθηματικών, καλούνται να προχωρήσουν στην καταχώριση των στοιχείων τους στο ηλεκτρονικό σύστημα  register.auth.gr  από 6 Δεκεμβρίου (στις 10:00 το πρωί) έως 16 Δεκεμβρίου 2019.
Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν  μέσω  SMS για τη διαδικασία καταχώρισης στοιχείων στο register.auth.gr από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ.
Στη συνέχεια και στις ίδιες ημερομηνίες, θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών, ώρα 12.00-13.30 (αυτοπροσώπως ή νόμιμα εξουσιοδότημενος εκπρόσωπος)   και να υποβάλουν τα παρακάτω:
– Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής  και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που οι αιτούντες δεσμεύτηκαν στην αίτησή τους να προσκομίσουν  προκειμένου να ελεγχθούν από το Τμήμα υποδοχής,
– Φωτοτυπία της  αστυνομική τους ταυτότητας,  και
– Δύο (2) φωτογραφίες

Επισημαίνεται ότι η προεγγραφή στο register.auth.gr δεν αποτελεί εγγραφή στο Τμήμα Μαθηματικών, επομένως δεν θα προχωρήσετε ακόμη σε διαγραφή από το Τμήμα προέλευσης.

Η οριστικοποίηση της εγγραφής θα πραγματοποιηθεί από τη Γραμματεία μετά την ολοκλήρωση του έλεγχου των δικαιολογητικών και την έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος.

(Η υποβολή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών των αιτούντων θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ. αρ. 189097/Ζ1/2-12-2019 και 19769/Ζ1/4-12-2019 εγκυκλίους με θέμα «Κύρωση πινάκων αιτούντων μετεγγραφή ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 Αιτήσεις Θεραπείας-Ενστάσεις»)

Από την Γραμματεία του Τμήματος