Αναβολή διδασκαλίας μαθημάτων

Αναβολή των μαθημάτων :
Συνδυαστική και Θεωρία Γραφημάτων, Τετάρτη 11:00 – 14:00
Μαθηματικός Προγραμματισμός, Πέμπτη 18.00-20.00, Δ31 (και τα δύο τμήματα μαζί, λόγω εργασιών στη Δ21)
λόγω ασθένειας του διδάσκοντα. Ημερομηνία αναπλήρωσης θα ανακοινωθεί.
Ο Διδάσκων
Β. Καραγιάννης