Αναγνώριση μαθημάτων από άλλα Τμήματα

Οι φοιτητές που έχουν έρθει στο Τμήμα μας από άλλα Τμήματα και επιθυμούν να αναγνωρίσουν μαθήματα από τα Τμήματα προέλευσης τους τα οποία είναι σχετικά με μαθήματα που διδάσκονται στο Τμήμα Μαθηματικών θα πρέπει να προσκομίσουν αίτηση προς την Γραμματεία του Τμήματος στην οποία θα αναφέρονται τα μαθήματα που επιθυμούν να αναγνωριστούν. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται : α) από την αναλυτική τους βαθμολογία καθώς και β) από απόσπασμα του οδηγού σπουδών του Τμήματος στο οποίο παρακολούθησαν το/α σχετικό/ά μάθημα/τα (ή βεβαίωση του διδάσκοντα). Η γραμματεία στη συνέχεια θα προωθήσει τα αιτήματα τους προς τους αντίστοιχους Τομείς οι οποίοι και θα εισηγηθούν την έγκριση/απόρριψη του αιτήματος αυτού προς την Συνέλευση του Τμήματος. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η διδασκαλία ενός μαθήματος σχετικά με τα Μαθηματικά σε ένα Τμήμα Μαθηματικών (παρόλο που πολλές φορές η ύλη είναι παραπλήσια) είναι εντελώς διαφορετική από ότι σε ένα άλλο μη συγγενές Τμήμα και συνεπώς τέτοια αιτήματα συνήθως απορρίπτονται.
Καθ. Νικόλαος Καραμπετάκης
Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών