Ανακήρυξη υποψηφίων για ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ για τις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος

Παρακαλούμε βρείτε το συνημμένο σχετικό έγγραφο.

Από τη Γραμματεία

 

AnakEDIPGiaGSTomewn