Ανακοίνωση για τη συνέχιση των παραδόσεων εξ’αποστάσεως στα μαθήματα Θεωρητική Πληροφορική Ι και Θεωρητική Πληροφορική ΙΙ

Σχετικά με τα μαθήματα Θεωρητική Πληροφορική Ι και Θεωρητική Πληροφορική ΙΙ, οι φοιτητές θα μπορούν να βρίσκουν βιντεοσκοπημένο υλικό των παραδόσεων και πληροφορίες για τη διαχείριση των αποριών τους για το υλικό στη σελίδα των μαθημάτων στο e-learrning.  ‘Εχει ήδη αναρτηθεί υλικό για την παράδοση του μαθήματος Θεωρητική Πληροφορική ΙΙ που αντιστοιχεί στην Παρασκευή 13/3/2020.

Ελένη Μανδραλή