Αποτελέσματα των προαιτήσεων για την πρακτική άσκηση μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ», 20/2/2019-19/4/2019

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένα τα αποτελέσματα των προαιτήσεων για την πρακτική άσκηση μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ» η οποία θα πραγματοποιηθεί στην περίοδο 20/2/2019-19/4/2019.

Από τη Γραμματεία

 
Μαθηματικό 2019