Εγγραφές των Εισαγόμενων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών Αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε. και των Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων Σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε., ακαδ. έτους 2020-21

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι εγγραφές των επιτυχόντων στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τις κατηγορίες των

α) Αλλοδαπών – Αλλογενών, αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων χωρών εκτός Ε.Ε. και
β) Αλλοδαπών-Αλλογενών, αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών μελών της Ε.Ε., (συμπεριλαμβανομένων των επιτυχόντων αποφοίτων Λυκείων της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίοι είχαν συμμετοχή στις παγκύπριες εξετάσεις και κατέχουν βεβαίωση πρόσβασης του τρέχοντος έτους-2020)
θα γίνουν από 23 μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2020

Για την εγγραφή τους, οι επιτυχόντες/ούσες με την παραπάνω κατηγορία, εισαγόμενοι/ες στα Τμήματα και την Εισαγωγική Κατεύθυνση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, καλούνται, στις παραπάνω ημερομηνίες, όπως:
Βήμα 1ο : επισκεφτούν την ιστοσελίδα https://register.auth.gr/ για καταχώρηση των στοιχείων τους (συμπλήρωση αίτησης εγγραφής/υπεύθυνης δήλωσης)
Βήμα 2ο : εκτυπώσουν τη συμπληρωμένη αίτηση/υπεύθυνη δήλωση
Βήμα 3ο : καταθέσουν τη συμπληρωμένη αίτηση/υπεύθυνη δήλωση στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών (ώρες 11.00-13.30), οι ίδιοι/-ες ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς/-ές πρόσωπο, μαζί με

  1. δύο (2) μικρού μεγέθους φωτογραφίες,
  2. ευκρινές φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου/άλλου επισήμου εγγράφου με φωτογραφία που να πιστοποιεί την ταυτότητά τους ή της άδειας παραμονής τους αν διαμένουν στην Ελλάδα και
  3. τα απαιτούμενα κατά νόμο δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 3Β της Φ.151/47149/Α5 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 820Β/2016), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 4Β1, του άρθρου 1, της Φ.151/82115/A5 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1873Β/2017) και με τη Φ.151/118482/Α5 (ΦΕΚ 3522Β/2018)

 

Στις ίδιες ημερομηνίες, καλούνται όπως προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών, χωρίς καταχώρηση στοιχείων στην πλατφόρμα https://register.auth.gr προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους:

  1. Οι επιτυχόντες/ούσες των παραπάνω κατηγοριών, που εισήχθησαν στο Τμήμα Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και δεν είχαν αποκτήσει ακόμη την απαιτούμενη βεβαίωση/πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Σε αντίθετη περίπτωση χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους. (Σημείωση: σε ό,τι αφορά την πιστοποίηση της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι εισακτέοι με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 που αναμένουν τα αποτελέσματα της εξέτασης Οκτωβρίου 2020 (λόγω αναβολής της από τον Μάιο του 2020), δύνανται να εγγραφούν προσωρινά με την κατάθεση αποδεικτικού συμμετοχής στην εν λόγω διαδικασία και ΥΔ με την οποία θα δεσμεύονται α) για την προσκόμιση στη Γραμματεία του τμήματος εισαγωγής του αποτελέσματος μόλις αυτό ανακοινωθεί και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο έως τις 10 Ιανουαρίου 2021, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους και β) ότι σε περίπτωση που δεν αποκτήσουν το απαιτούμενο πιστοποιητικό ή δεν προβούν εμπρόθεσμα στην κατάθεσή του, θα ανακαλείται η προσωρινή εγγραφή τους.)

 

  1. Οι επιτυχόντες (άρρενες) της ειδικής κατηγορίας της παρ. 4Β1, του άρθρου 1 της με Φ.151/82115/A5 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1873Β/2017), με κυπριακή καταγωγή, που υποχρεούνται να υπηρετήσουν τη θητεία τους στην Κύπρο, εφόσον έχουν πλέον αποκτήσει τη σχετική βεβαίωση της Κυπριακής Πολιτείας μετά την απόλυσή τους από τις τάξεις του στρατού. Για τους συγκεκριμένους και μόνο επιτυχόντες, παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος (2020-21), εφόσον αποκτήσουν τη σχετική βεβαίωση έως τις 15 Νοεμβρίου 2020.

 

Εφόσον το Βήμα 3ο απαιτεί αυτοπρόσωπη προσέλευση, ο επιτυχών/-ούσα ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο υποχρεούται στην τήρηση όλων των μέτρων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Οδηγίες για το ΑΠΘ εδώ

Στις περιπτώσεις που απαιτείται βεβαίωση/πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας και ο επιτυχών/ούσα δεν την/το έχει αποκτήσει ακόμη, η ολοκλήρωση της εγγραφής μπορεί να γίνει τον αμέσως επόμενο χρόνο (2021-22) από την εισαγωγή (2020-2021), με την κατάθεση της βεβαίωσης/πιστοποιητικού στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής τους, στην προθεσμία εγγραφών της οικείας ειδικής κατηγορίας που θα ορίσει το Υπουργείο. Ωστόσο, η κατάθεση/έλεγχος των λοιπών δικαιολογητικών που απαιτούνται για την ένταξή τους σε αυτή την ειδική κατηγορία μπορεί να πραγματοποιηθεί και φέτος (2020-21).

Για

  • οποιαδήποτε τεχνική δυσκολία ως προς την είσοδο στην εφαρμογή και τη συμπλήρωση των στοιχείων
  • πρόσβαση σε υπολογιστικό σύστημα, εφόσον δεν διαθέτετε υπολογιστή

μπορείτε να επικοινωνείτε με την εξυπηρέτηση χρηστών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ στο τηλ: 2310 999000 ή στο email: support@auth.gr