Εισαγωγή στην Άλγεβρα

Γενικές πληροφορίες για τις εξετάσεις:
Εξετάστηκαν 129 άτομα από τα οποία τα 128 ήταν εγγεγραμμένοι φοιτητές/τριες του μαθήματος και για τα οποία εμφανίζονται οι βαθμολογίες. Το ποσοστό επιτυχίας ήταν 55% (71 επιτυχόντες). Με 1 ή 0 βαθμολογήθηκαν 11 άτομα (9%). Ο μέσος όρος της βαθμολογίας στους επιτυχόντες ήταν 6.1.
Το 48% των εξετασθέντων ήταν πρωτοετείς και το ποσοστό επιτυχίας σε αυτούς ήταν 59%. Συνολικά το 52% των επιτυχόντων ήταν πρωτοετείς ενώ το 24% ήταν δευτεροετείς. Το αρχείο grades sept 16 aem intro algebra.pdf περιέχει τους βαθμούς της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου. Το αρχείο sept 16 exam with sols intro algebra.pdf έχει τα θέματα της εξέτασης μαζί με τις λύσεις. Το αρχείο θα αναρτηθεί και στη σελίδα του μαθήματος στο elearning.
Οι ώρες για τα γραπτά είναι Τετάρτη 5.10.16, 11:15-13:00.

Χ. Χαραλάμπους

 

grades sept 16 aem intro algebra
sept 16 exam with sols intro algebra_0