Ημερίδα Άλγεβρας, Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018

Τομέας Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής

Ημερίδα Άλγεβρας

Τρίτη  18 Δεκεμβρίου 2018,

17.30 – 18.15  William Crawley-Boevey (University of Bielefeld)

My Struggle with the Deligne Simpson Problem

18.30 – 19.00: Kostas Karagiannis (Aristotle University of Thessaloniki)

On the canonical embedding of the Kummer-Artin-Schreier-Witt family of curves

19.00 – 19.30 Ioannis Zachos (Michigan State University)

Introduction to Local Models

19.45 – 20.15 Alexandros Grosdos (University of Osnabrück)

Moment Ideals of Mixture Distributions

 

algebra_evening