ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ακαδ. έτους 2016-2017

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Θεσσαλονίκη, 07-06-2016

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Για τις ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ πτυχιούχων Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, και Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ,
στο Τμήμα Μαθηματικών
για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17-9-2013, άρθρ. 57), την Υ.Α. αριθμ. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013), την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών (συν. αριθμ. 443/01-06-2016), ανακοινώνονται τα εξής:

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, Τ.Ε.Ι. Ή ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΑ, Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ή ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΥΠΕΡΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

(Αριθμός Θέσεων: Συνολικό ποσοστό 12% επί του αριθμού εισακτέων του Τμήματος. Επιμερισμός του ποσοστού ανάλογα με την προέλευση των υποψηφιών για κατάταξη πτυχιούχων δεν επιτρέπεται)

Οι πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων, των Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ, της Ελλάδας ή του Εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, κατατάσσονται στο Α΄ Εξάμηνο, μετά από επιτυχή εξέταση στα εξής τρία μαθήματα και στην αντίστοιχη ύλη:

1. Εισαγωγή στην Άλγεβρα
Ύλη του ανωτέρω μαθήματος του Α΄ εξαμήνου του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ. (βλέπε «Ύλη Kατατακτηρίων Εξετάσεων»)

2. Λογισμός Ι
Ύλη του ανωτέρω μαθήματος του Α΄ εξαμήνου του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ. (βλέπε «Ύλη Kατατακτηρίων Εξετάσεων»)

3. Στατιστική
Ύλη του ανωτέρω μαθήματος του Δ΄ εξαμήνου του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ. (βλέπε «Ύλη Kατατακτηρίων Εξετάσεων»)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Οι κάτοχοι πτυχίου των παραπάνω κατηγοριών πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2016, ως εξής:
α) Αίτηση του ενδιαφερομένου (χορηγείται από τη Γραμματεία)
β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών.
(Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου).
γ) Για τους πτυχιούχους εξωτερικού: Συμπεριλαμβάνεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διεξάγονται το πρώτο εικοσαήμερο του Δεκεμβρίου.
Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων, καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα αυτών θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος εγκαίρως).

Από τη Γραμματεία
του Τμήματος Μαθηματικών

 

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016-2017