ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 143458/21/14-9-2015 Υ.Α., ΦΕΚ 2011 Β΄ για τη μεταφορά θέσης φοίτησης ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, οι αιτήσεις για τη μεταφορά θέσης φοίτησης στο Τμήμα Μαθηματικών του Α.Π.Θ. θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος από 26 Σεπτεμβρίου έως 7 Οκτωβρίου 2016.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Σπουδών του Τμήματος φοίτησης και από πρόσφατο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών, στο οποίο θα αναγράφεται η πόλη όπου υπηρετούν ή πρόσφατη βεβαίωση από το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο.
Από τη Γραμματεία