Πρακτική άσκηση (Επείγον)

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών που επιλέγησαν για την πρακτική άσκηση να επικοινωνήσουν
με τους αντίστοιχους  φορείς υποδοχής μέχρι την 1η Απριλίου.

Καθηγητής Δημήτριος Πουλάκης
Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης