Πρακτική Άσκηση 2016-2017

Αγαπητοί φοιτητές,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει δημιουργηθεί η παρακάτω φόρμα προεπιλογής φοιτητών για πρακτική άσκηση :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ0PFPdQRv1OPxny4GJN9CYTswbsK7d6ph6zm66r8MglOQ9A/viewform
Μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα αυτή μέχρι τις 3/10/2016. Στον οδηγό σπουδών αλλά και παρακάτω αναφέρεται ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στην πρακτική άσκηση. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για το Τμήμα μας, οι συνολικές διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης θα είναι 40 για 2 μήνες πλήρους απασχόλησης (20 φοιτητές για το διάστημα 1/11/2016-31/12/2016 και 20 φοιτητές για το διάστημα 1/3/2017-30/4/2017).  Η μηνιαία αποζημίωση (μικτή) του κάθε φοιτητή θα είναι 250 € (καθαρή αμοιβή: 250 € – 10,11 € για το ΙΚΑ = 239,89 €).

Συνημμένα θα βρείτε σχετικές οδηγίες που αφορούν την Πρακτική Άσκηση. Επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος θα είναι ο Καθ. κ. Δημήτριος Πουλάκης.

Καθ. Νικόλαος Καραμπετάκης
Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (επιλογής 7ου ή 8ου εξαμήνου)
Το μάθημα Πρακτική Άσκηση δίνει την δυνατότητα σε φοιτητές των δυο τελευταίων εξαμήνων του ΠΠΣ να εργασθούν σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για 2 μήνες με σκοπό την απόκτηση εμπειρίας σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο των σπουδών τους.
Ο φοιτητής θα πρέπει να υποβάλει αίτηση προς την Συντονιστική Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, η οποία έχει την ευθύνη συντονισμού και επιλογής των εταιρειών/οργανισμών, όσο και των φοιτητών που θα συμμετέχουν σε αυτή.
Επειδή ο αριθμός των φοιτητών που μπορούν να επιλέξουν το μάθημα  είναι  περιορισμένος, η επιλογή θα γίνεται με αυστηρά κριτήρια (όπως για παράδειγμα ο αριθμός των διδακτικών μονάδων που έχει συγκεντρώσει ο φοιτητής, ο μέσος όρος βαθμολογίας στο σύνολο των μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει ως εκείνη την στιγμή κ.α.). Στοιχεία όπως τα κριτήρια επιλογής καθώς και η διαδικασία εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης θα αναρτηθούν έγκαιρα στους πίνακες ανακοινώσεων καθώς και στην ιστοσελίδα του τμήματος.
Ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος με το πέρας της πρακτικής άσκησης :
α) Να προσκομίσει στον Επόπτη Καθηγητή (Καθηγητής ή Λέκτορας που αναλαμβάνει την επίβλεψη του φοιτητή) βεβαίωση εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης από τον υπεύθυνο του φορέα στον οποίο θα γίνει η πρακτική άσκηση, στην οποία περιέχεται και αξιολόγηση της απόδοσης και ανταπόκρισης του φοιτητή,
β) να συγγράψει και να καταθέσει εργασία προς την Σ.Ε. στην οποία θα αναφέρονται οι λεπτομέρειες της εκπαίδευσης, τα αποτελέσματα της οποίας θα παρουσιάσει και προφορικά, ενώπιον τουλάχιστον στον ατομικά υπεύθυνο καθηγητή και ενός από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης ή του Επιστημονικά Υπεύθυνου του Προγράμματος, και ακροατηρίου.
γ) Να αξιολογήσει τη Π.Α., συμπληρώνοντας το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο.
Ο επόπτης καθηγητής εφόσον συνεκτιμήσει όλα τα παραπάνω κρίνει αν η Π.Α. ήταν επιτυχής (δεν υπάρχει βαθμολογία).
Δικαίωμα στην επιλογή του μαθήματος έχουν όλοι οι φοιτητές που βρίσκονται από το 7ο έως και το 12ο εξάμηνο που έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 70 διδακτικές μονάδες από τα υποχρεωτικά μαθήματα του Τμήματος. Η επιλογή του μαθήματος Π.Α. μπορεί να γίνει μόνο μια φορά.
Οι διδακτικές/πιστωτικές μονάδες δεν προσμετρούνται στις απαραίτητες διδακτικές/πιστωτικές μονάδες που είναι απαραίτητες για την λήψη του πτυχίου.
Διδ. Μονάδες : 1          Πιστ. Μονάδες : 2

 

Ενημέρωση για φοιτητές ΠΑ