Προκήρυξη υποτροφιών σε προπτυχιακούς/κες και μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες Τμημάτων του Α.Π.Θ. ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Σας ενημερώνουμε ότι στον  σύνδεσμο http://dps.auth.gr/el/node/3114 έχει αναρτηθεί η  προκήρυξη των ανταποδοτικών υποτροφιών για Προπτυχιακούς/-ες και Μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/τριες.
Σύμφωνα με την παραπάνω προκήρυξη στο Τμήμα Μαθηματικών προκηρύχτηκε μία (1) θέση για Προπτυχιακούς/-ες και μία (1) θέση για Μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/τριες.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών από την Τετάρτη 6/2/2019 έως και  την Τρίτη 19/2/2019 και ώρες 12:00-13:30.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μελετήσουν προσεκτικά τη σχετική προκήρυξη.
Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα ακόλουθα:
Α. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
1. Αίτηση με επικολλημένη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
2. Αναλυτική Βαθμολογία όλων των ετών
3. α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης όσοι είναι τέκνα τριτέκνων οικογενειών
β) Βεβαίωση σπουδών για όσους υποτρόφους έχουν αδελφό φοιτητή
γ) Πιστοποιητικό Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος όσοι είναι τέκνα πολύτεκνων οικογενειών
4. Πιστοποιητικό οικονομικής κατάστασης των μελών της οικογένειας (Το Ε1 και αντίγραφο του οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2017).
5. Πιστοποιητικό οικονομικής κατάστασης του υποτρόφου (Το Ε1 και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2017) εάν δεν κάνει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 στην οποία να αναγράφεται ότι δεν κάνει φορολογική δήλωση.
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 στην οποία να αναγράφεται ότι δεν είναι υπότροφος άλλου φορέα
Β. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
1. Αίτηση με επικολλημένη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό Σπουδών (για το β΄ έτος σπουδών).
3. Αντίγραφο πτυχίου (για το α΄ έτος σπουδών) ή βαθμολογία εισαγωγής στο Μεταπτυχιακό και τη σειρά κατάταξης στο μεταπτυχιακό.
4. α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης όσοι είναι τέκνα τριτέκνων οικογενειών
β) Βεβαίωση σπουδών για όσους υποτρόφους έχουν αδελφό φοιτητή
γ) Πιστοποιητικό Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος όσοι είναι τέκνα πολύτεκνων οικογενειών
5. Πιστοποιητικό οικονομικής κατάστασης των μελών της οικογένειας (Το Ε1 και αντίγραφο του οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2017).
6. Πιστοποιητικό οικονομικής κατάστασης του υποτρόφου (Το Ε1 και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2017) εάν δεν κάνει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 στην οποία να αναγράφεται ότι δεν κάνει φορολογική δήλωση.
7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 στην οποία να αναγράφεται ότι δεν είμαι υπότροφος άλλου φορέα.