Πρόγραμμα κατατακτήριων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Παρακαλούμε βρείτε το πρόγραμμα διεξαγωγής των κατατακτήριων εξετάσεων του Τμήματος  Μαθηματικών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο συνημμένο αρχείο.

Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2020-2021 ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Οι εξετάσεις ξεκινούν στις 24 Μαΐου 2021.

Επισημαίνεται ότι η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται, όπως ορίζεται ειδικότερα στον α/α 9 της παρ. 1Β του άρθρου 1 της υπό́ στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1682), όπως εκάστοτε ισχύει, δηλαδή μόνο με επίδειξη βεβαίωσης/ δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), που πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την κάθε εξέταση των 3 μαθημάτων ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) που πραγματοποιείται έως και 72 ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο.

Από τη Γραμματεία