Σχετικά με τη δήλωση μαθημάτων άλλων Τμημάτων (Ελεύθερης Επιλογής) για το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Τα μαθήματα που προσφέρονται στους φοιτητές του Τμήματος από άλλα Τμήματα του Α.Π.Θ., για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και που αφορούν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας για τις θεματικές ενότητες «Θέματα Εκπαίδευσης και Αγωγής» και «Θέματα Μάθησης και Διδασκαλίας» αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος Μαθηματικών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν στα εν λόγω μαθήματα θα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Επισημαίνεται ότι: α) τα μαθήματα προσφέρονται σε καθορισμένο αριθμό φοιτητών από άλλα Τμήματα και β) οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις των μαθημάτων εάν δεν τα έχουν δηλώσει στον διδάσκοντα ή στη διδάσκουσα και δεν βαθμολογούνται.

Μετά από την έγκριση των διδασκόντων οι φοιτητές και οι φοιτήτριες  δηλώνουν ηλεκτρονικά τα μαθήματα αυτά (έως 2 ανά εξάμηνο) στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων τους. Αν υπάρξει πρόβλημα στην ηλεκτρονική δήλωση, λόγω περιορισμών που έχουν τεθεί από τα άλλα Τμήματα, προσέρχονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών και δηλώνουν τα μαθήματα στα οποία έχουν γίνει δεκτοί.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ»

Τίτλος Μαθήματος Εξάμηνο Κωδικός Ώρες/εβδ ECTS
1 Κοινωνική Ψυχολογία Ι[1] ΨΥ-161 5
2 Γνωστική Ψυχολογία ΨΥ-201 5
3 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική1 ΕΙΣΠ100 5
4 Εισαγωγή στην Παιδ.Έρευνα *χ,ε Π1000 5
5 Εκπαιδευτική Ψυχολογία1 ΕΨ900 5
6 Σχολική Παιδαγωγική Ι ΣΧΠΙ400 5
7 Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (19ος αιων.-Μεσοπόλεμος)1 Π1509 5
8 Κοινωνιολογία εκπαίδευσης1 ΚΕ800 5
9 Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ1 ΣΧΠΙΙ400 5
10 Ιστορική Παιδαγωγική1 ΙΠ700 5
11 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική: (παιδαγωγική κατάρτιση) ΠΑΙ103 5
12 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών ΠΑΙ203 5
13 Η Εξέλιξη της Παιδαγωγικής στην Ελλάδα * χ ΕΠ0396 5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Τίτλος Μαθήματος Εξάμηνο Κωδικός Ώρες/εβδ ECTS
1 Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των τεχνολογιών Π1901 5
2 Η Παιδαγωγική της Ειρήνης της Νεωτερικότητας-Η μετανεωτεριστική Παιδαγωγική της Παγκοσμιότητας Π3028 5
3 Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες[2] *χ, ε Π2108 5
4 Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ με εφαρμογές στις κοινωνικές επιστήμες Π1902 5
6 Εκπαιδευτική πολιτική1 Π3016 5
7 Μειονοτική εκπαιδευτική πολιτική και εκπαίδευση ξενόφωνων στη σύγχρονη Ελλάδα1 Π3017 5
8 Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης και εκπαιδευτική ηγεσία Π3019 5
9 Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό[3] ΝΕΤ-06-03 5

[1] Απαιτείται συνεννόηση με τους διδάσκοντες στο πρώτο μάθημα.

[2] Απαιτείται συνεννόηση με τη διδάσκουσα στο πρώτο μάθημα. (Α-Κ χειμ. εξάμηνο, Λ-Ω εαρ. εξάμηνο)

[3] Απαιτείται συνεννόηση με τον διδάσκοντα στα πρώτα μαθήματα και ειδική αίτηση.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών