Υποβολή δικαιολογητικών μετεγγραφής με μοριοδότηση ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΙΤΗΘΕΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ  ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ της παρ. 7 του αρθ. 21 του Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) και του αρθ. 3 της με αρ. 143456/Ζ1/14-9-2015 (ΦΕΚ 2011Β’) Υ.Α. ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16

Καλούνται οι φοιτητές που ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών
από την Δευτέρα 01/02/2016  έως και την Τετάρτη 10/02/2016  και ώρες 12.00 – 13 .00
με τα εξής δικαιολογητικά σύμφωνα με την παράγραφο Ε της εγκυκλίου αρ. 173476/Ζ1/30-10-2015 (ΑΔΑ: 69Μ34653ΠΣ-ΤΒΛ):
1. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής.
2. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα προέλευσης, από την οποία θα προκύπτει και ο τρόπος εισαγωγής του.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός του έτους 2015.
4. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος που αντιστοιχεί στους ΑΦΜ, που ο δικαιούχος μετεγγραφής δήλωσε στην αίτησή του και από τους οποίους προκύπτει το κατά κεφαλήν εισόδημα κατά το φορολογικό έτος 2014.
5. Όποιο ή όποια άλλα δικαιολογητικά απαιτούνται σύμφωνα με τα κριτήρια που επικαλείται ο καθένας και τα οποία δικαιολογητικά αναγράφονται στην εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής του.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται από τους ίδιους τους φοιτητές με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή από νόμιμο εκπρόσωπό τους με επίδειξη εξουσιοδότησης και ταυτότητας του εξουσιοδοτούμενου.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος