Υποβολή δικαιολογητικών μετεγγραφής φοιτητών για το έτος 2020-2021 από 11/12/2020 (10:00 π.μ.) έως και 21/12/2020

Υποβολή δικαιολογητικών μετεγγραφής φοιτητών για το έτος 2020-2021 από 11/12/2020 (10:00 π.μ.) έως και 21/12/2020

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής στο Τμήμα Μαθηματικών του ΑΠΘ θα πρέπει απαραίτητα να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στο περιβάλλον register.auth.gr από την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου (10:00 π.μ) έως και τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 και στη συνέχεια, στο ίδιο διάστημα, να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο όψεων
 2. Μια πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του φοιτητή)
 3. Εκτύπωση της οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου σε μορφή pdf από την πλατφόρμα του Υπουργείου https://transfer.it.minedu.gov.gr/
 4. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ (απλή εκτύπωση από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα https://www.amka.gr/AMKAGR/)
 5. Τα δικαιολογητικά ανά κατηγορία μετεγγραφής, όπως αυτά ορίζονται στην εγκύκλιο 167036/Ζ1/8-12-2020 “Οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών” σχετιζόμενα με την εγκύκλιο 166442/Ζ1/7.12.2020 “Κύρωση ονομαστικού πίνακα ανά Σχολή ή Τμήμα, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, επιτυχόντων μετεγγραφής/μετακίνησης και την 149130/Ζ1/02.11.2020 Εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ με θέμα “Μετεγγραφές/Μετακινήσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021
 6. Στην  περίπτωση  που  ο  αδελφός του δικαιούχου  αποποιείται του δικαιώματος  μετεγγραφής/μετακίνησης, χρειάζεται να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του αδερφού περί αποποίησης μετεγγραφής/μετακίνησής του.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο όπου θα δηλώνεται ότι:
  “Είμαι εγγεγραμμένος/η στο Τμήμα Μαθηματικών του  Πανεπιστημίου ………………………….Εξουσιοδοτώ το Τμήμα Μαθηματικών του ΑΠΘ να ζητήσει την έκδοση του πιστοποιητικού διαγραφής μου από το Τμήμα προέλευσής μου, μετά την έγκριση της μετεγγραφής μου από τη Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ.Έλαβα γνώση ότι η ακαδημαϊκή μου ταυτότητα θα ακυρωθεί και δε νομιμοποιείται πλέον η χρήση της.Δεν έχω άλλες εκκρεμότητες με λοιπές υπηρεσίες του Τμήματος προέλευσής μου (βιβλιοθήκη, φοιτητικές εστίες κλπ).Αιτούμαι την ταυτοποίηση των στοιχείων μου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή μου.
  Τα ανωτέρα στοιχεία καθώς και τα δικαιολογητικά που έχω προσκομίσει /συνυποβάλει  είναι αληθή και ακριβή.”

Οι υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν να εκδοθούν μέσω της πλατφόρμας gov.gr (αν ο φοιτητής έχει κωδικούς taxisnet)  ή να προσκομιστούν σε ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής του φοιτητή.

Επισημαίνεται ότι δεν έχει ισχύ η υπεύθυνη δήλωση που εκτυπώνεται από το gov.gr με προσωπικούς κωδικούς των γονέων των φοιτητών, δεδομένου ότι η ταυτοπροσωπία αφορά μόνο τους ίδιους.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1ος Τρόπος Εφόσον oi υπεύθυνες δηλώσεις έχουν εκδοθεί στην πλατφόρμα gov.gr

Ηλεκτρονικά με αποστολή στο email της Γραμματείας (info@math.auth.gr) των απαραίτητων δικαιολογητικών σε ένα συμπιεσμένο αρχείο (.zip).

Συστήνεται, χωρίς να είναι δεσμευτικό, η αποστολή να γίνει από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είχε δηλώσει ο φοιτητής στις πανελλαδικές και μας έχει κοινοποιηθεί από το Υπουργείο. Στο θέμα του Μηνύματος θα πρέπει να αναγράφεται: Δικαιολογητικά ταυτοπροσωπίας <ονοματεπώνυμο φοιτητή> <Κωδικός Υποψηφίου>.

2ος Τρόπος εφόσον οι υπεύθυνες δηλώσεις έχουν επικυρωθεί για το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομία

Έντυπη υποβολή μέσω ταχυδρομείου (συστημένο) ή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς. Στον φάκελο αποστολής θα πρέπει να υπάρχει και πάλι η ένδειξη «Δικαιολογητικά ταυτοπροσωπίας <ονοματεπώνυμο φοιτητή> <Κωδικός Υποψηφίου>» στη διεύθυνση του Τμήματος Μαθηματικών:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σχολή θετικών Επιστημών

Γραμματεία Τμήματος Μαθηματικών

54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

3ος Τρόπος

Κατάθεση στη Γραμματεία του Τμήματος με ραντεβού. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι φοιτητές θα μπορούν να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οι ίδιοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα στις Γραμματείες, με προγραμματισμένα ραντεβού κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος, αναφέροντας τους λόγους που επιβάλλουν την αυτοπρόσωπη παρουσία.

Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα οριστικοποιηθεί η εγγραφή του φοιτητή στο σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας και θα λάβει SMS για να προχωρήσει στη δημιουργία ιδρυματικού λογαριασμού.

Η βεβαίωση διαγραφής από το Τμήμα Προέλευσης, θα αναζητηθεί από  τη Γραμματεία του Τμήματος αυτεπάγγελταμετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, την έγκριση της Συνέλευσης και την  ανακοίνωση του τελικού πίνακα επιτυχόντων.