[21/11/2019] Σεμινάριο Άλγεβρας – Ιωάννης Ντόκας (ΕΚΠΑ), Quillen-Barr-Beck συνομολογία για την κατηγορία των restricted Lie αλγεβρών

Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019, 10:15 – 11:00, Αίθουσα Μ2

Ομιλητής: Ιωάννης Ντόκας (Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ)

Τίτλος: Quillen-Barr-Beck συνομολογία για την κατηγορία των restricted Lie αλγεβρών

Περίληψη: Στο πρώτο μέρος της ομιλίας παραθέτουμε στοιχεία από την θεωρία των restricted Lie αλγεβρών. Στο δεύτερο μέρος, ακολουθώντας την θεωρία (συν)-ομολογιών των Quillen-Barr-Beck για μία αλγεβρική κατηγορία, ορίζουμε συνομολογία για την κατηγορία RLie_k των restricted Lie αλγεβρών πάνω σ’ενα σώμα k χαρακτηριστικής p\noteq 0. Ειδικότερα, προσδιορίζουμε για L στην RLiek την κατηγορία των Beck-L-modules και την αβελιανή ομάδα Derp(L, M) των Beck derivations, όπου M είναι ένα Beck-L-module. Κατόπιν, ορίζουμε ομάδες συνομολογίων H^*_{RLie}(L, M). Η συνομολογία H^*_{RLie}(L, M) ταξινομεί γενικευμένες επεκτάσεις restricted Lie αλγεβρών που δεν ταξινομούνται από την θεωρία συνομολογιών του Hochschild για τις restricted Lie άλγεβρες.

Αφίσα Ανακοίνωσης