[28/11/2019] Σεμινάριο Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας – Νικόλαος Τσάντας, Ιωάννης Δημητρίου (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019, Αίθουσα Μ2

  • 13:00-13:45

Ομιλητής: Νικόλαος Τσάντας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Τίτλος: Ζητήματα Βελτιστοποίησης σε Μοντέλα Προβλημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού

Περίληψη: The talk will present a non-homogeneous multivariate Markov manpower system in the general category of mathematical human resource planning. More specifically, we suggest a model, which takes into account the divisions existing in an organization categorizing its employees into several groups (departments). In this context, it considers not only possible transitions within the departments (intra-department transitions), but also, transfers of personnel between departments (inter-department transitions). Additionally, the proposed modeling structure is accompanied by cost and stocks (personnel) objectives which are set and in the sequel could be achieved by controlling either the recruitment policy or the allocation policy of employees transferred to other departments (or both). We use a minmax goal-programming approach, under different operating assumptions, in order to keep the operational cost below desired aspiration levels and reach desirable stock structures in the presence of system’s constraints and regulations.

Αφίσα Ανακοίνωσης

  • 14:00-14:45

Ομιλητής: Ιωάννης Δημητρίου, Πανεπιστήμιο Πατρών

Τίτλος: Στοχαστικά συστήματα αλληλεπιδρώντων ουρών αναμονής στην μελέτη ασύρματων τηλεπικοινωνιακών δικτύων

Περίληψη: Στην παρούσα ομιλία θα μελετηθούν συστήματα αναμονής σε διακριτό χρόνο με εφαρμογές στην αποτίμηση απόδοσης σύγχρονων ασύρματων δικτύων. Τα εν λόγω συστήματα περιγράφουν δίκτυα τυχαίας προσπέλασης (random access), αποτελούμενα από κόμβους (συσκευές) που επικοινωνούν πακέτα δεδομένων μέσω ενός καναλιού με αποτέλεσμα η πιθανότητα επιτυχούς μετάδοσης ενός πακέτου από έναν κόμβο να εξαρτάται από την κατάσταση των γειτονικών του (interacting queues).

Αρχικά, θα αναφερθούμε σε ένα μοντέλο με εφαρμογή στο διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet-of-Things, IoT), αποτελούμενο από έναν αριθμό αισθητήρων που προσπαθούν να μεταδόσουν δεδομένα σε μια συσκευή προορισμό με την βοήθεια δυο κεντρικών συλλεκτών δεδομένων (aggregators). Ακολούθως, θα μελετηθεί ένα δίκτυο τυχαίας προσπέλασης (slotted Aloha) με δυο χρήστες και χρονικούς περιορισμούς στον χρόνο μετάδοσης των πακέτων (deadlines). Τα παραπάνω μοντέλα μπορούν να περιγραφούν με την βοήθεια δι-διάστατων ομογενών τυχαίων περιπάτων (random walks in the quarter plane). Με χρήση πιθανοθεωρητικών εργαλείων θα προσδιοριστεί ο ρυθμός αναχωρήσεων (through-put) και θα διερευνηθούν οι συνθήκες ευστάθειας (stability conditions). Επιπλέον, θα υπολογιστεί η πιθανογεννήτρια της απο-κοινού κατανομής του αριθμού των αποθηκευ ένων πακέτων σε κάθε κόμβο με την βοήθεια της θεωρίας προβλημάτων συνοριακών τιμών τύπου Riemann-Hilbert. Θα παρουσιαστούν αριθμητικά αποτελέσματα, που θα δώσουν σημαντικές πληροφορίες για την λειτουργία των εν λόγω συστημάτων.

Ακολούθως, θα αναφερθούμε σε ένα ασύρματο συνεργατικό δίκτυο με μια συσκευή-πηγή (source), δυο βοηθητικές συσκευές (relays) και έναν κόμβο προορισμό. Η πηγή μεταδίδει πακέτα στον προορισμό με την βοήθεια των relays. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς άμεσης μετάδοσης, το πακέτο αποθηκεύεται στο relay με τον μικρότερο αριθμό πακέτων (join the shortest relay queue). Το εν λόγω σύστημα περιγράφεται απο έναν μη-ομογενή δι-διάστατο τυχαίο περίπατο. Θα διερευνηθούν οι συνθήκες ευστάθειας και θα υπολογιστεί η απο-κοινού κατανομή του αριθμού των αποθηκευμένων πακέτων σε κάθε relay με την βοήθεια της μεθόδου compensation, ως άθροισμα απείρων όρων σε μορφή γινομένων. Τα αποτελέσματα της μεθόδου compensation θα συγκριθούν με την μέθοδο power series algorithm. Εκτενή αριθμητικά αποτελέσματα θα δώσουν σημαντικές πληροφορίες για το υπόμελέτη σύστημα.

Αφίσα Ανακοίνωσης