Ολοκλήρωση εγγραφών στο ΠΜΣ για τους νέους απόφοιτους του Τμήματος

Καλούνται, όσοι από από τους επιτυχόντες για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Μαθηματικά  έγιναν πτυχιούχοι στην πρόσφατη ορκωμοσία του Τμήματος (12-11-2019), να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους, για το διάστημα από Δευτέρα 18 έως και Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 1-2 μ.μ προσκομίζοντας σε απλά φωτοαντίγραφα, τα δικαιολογητικά που ήταν προαπαιτούμενα κατά την υποβολή της αίτησή τους για την εισαγωγή στο μεταπτυχιακό και είναι τα παρακάτω: -Αίτηση (το έντυπο που υποβλήθηκε ήδη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα) -Βιογραφικό σημείωμα – Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών ή /και μεταπτυχιακών σπουδών – Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος -Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όπου απαιτείται), -Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. -Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών για τους Έλληνες υποψηφίους (Lower, Proficency, κλπ) ή της Ελληνικής γνώσης για τους αλλοδαπούς υποψηφίους (πιστοποιητικό από το σχολείο Νεοελληνικής Γλώσσας). -Έκθεση με περιγραφή στόχων για τη συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. (Δε θα χρειαστεί να προσκομίσει συστατικές επιστολές που ήδη έχουν αποστείλει τα προτεινόμενα από εσάς μέλη ΔΕΠ).- Δύο φωτογραφίες. Παρακαλείσθε να προσκομίσετε και τα πρωτότυπα πιστοποιητικά ωστε να πιστοποιηθεί η γνησιότητα των υποβληθέντων εγγράφων.

Σημειώνεται ότι, μετά από την επιτυχή εγγραφή, στη Γραμματεία του Τμήματος, θα είναι δυνατή η   πραγματοποίηση της δήλωσης των μαθημάτων ηλεκτρονικά, κατά το  χρονικό διάστημα, από τη Δευτέρα 18 έως και 24 Νοεμβρίου 2019.

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ